Privacyverklaring

Maatschap BIC2, gevestigd aan de Beekstraat 11 te 6013 RV Hunsel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.bic2.nl

Beekstraat 11

6013 RV Hunsel

+31639797285

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maatschap BIC2 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-      Voor- en achternaam

-      Geslacht

-      Geboortedatum

-      Geboorteplaats

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      IP-adres

-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

-      Locatiegegevens

-      Gegevens over uw activiteiten op onze website

-      Lijst met contactgegevens van de klant via een app

-      Internetbrowser en apparaat type

-      Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Maatschap BIC2 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-      gezondheid

-      strafrechtelijk verleden

-      gegevens van personen jonger dan 16 jaar

-      burgerservicenummer (BSN)

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via informatie@bic2.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maatschap BIC2 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-      Het u kunnen adviseren op administratieve, loontechnische, juridische, fiscale, sociaal-verzekeringstechnische en bedrijfseconomische gebieden

-      Het afhandelen van uw betaling

-      Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-      U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-      U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

-      Om diensten aan u te verstrekken

-      Maatschap BIC2 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Maatschap BIC2 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maatschap BIC2) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maatschap BIC2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren  een bewaartermijn voor persoonsgegevens van 7 jaar tenzij wettelijke termijnen langer voorschrijven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Maatschap BIC2 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maatschap BIC2 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Maatschap BIC2 uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Van deze regel zijn uitgezonderd de wettelijke verplichtingen die verwerker kan hebben om gegevens aan overheidsinstanties en toezichthoudende instanties te overhandigen. Maatschap BIC2 heeft geen verschoningsrecht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maatschap BIC2 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatschap BIC2 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatie@bic2.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beroepsregels en fiscale wetgeving verplichten ons om de verwerkte gegevens 7 jaren te bewaren. Pas daarna worden door Maatschap BIC2 gegevens gewist of vernietigd. Maatschap BIC2 bewaart zelf geen originele stukken of documenten die eigendom zijn van u.

Maatschap BIC2 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maatschap BIC2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via informatie@bic2.nl

 

Als u verwerkingsverantwoordelijke bent en wij verwerker zijn

Als u verwerkingsverantwoordelijke bent voor persoonsgegevens van uw relaties en u schakelt ons als verwerker in, dan heeft u een verwerkersovereenkomst met ons nodig. U kunt daarvoor gebruik maken van ons model. Mail ons en wij verstrekken u ons model. Na ontvangst vult u de gegevens op de stippellijnen in en de diensten die wij voor u als verwerker verrichten. Onderteken de verwerkersovereenkomst en stuur ons deze. Na ontvangst van de getekende verwerkersovereenkomst, tekenen wij ook en mailen u een exemplaar terug.